SDPA


สิทธิประโยชน์คนพิการที่ได้จากการเป็นสมาชิก

AddThis Social Bookmark Button


  • บริการให้คำปรึกษาแนะแนว แก่คนพิการ และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาสำนักงาน เยี่ยมบ้าน และบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  • บริการให้สวัสดิการแก่คนพิการ โดยให้บริการแก้ไขปัญหาของคนพิการเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล สมัครกองทุนสวัสดิการครอบครัว บริการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และเร่งด่วน เป็นต้น
  • บริการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ โดย ร่วมกิจกรรมด้านคนพิการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริการประสานงาน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาคนพิการ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายด้านพิการ เป็นต้น
  • บริการด้านวิชาการ โดยจัดทำโครงการสัมมนา/ประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาคนพิการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารเรื่องคนพิการ เป็นต้น
  • บริการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ โดยจัดทำโครงการฝึกอาชีพของคนพิการ จัดโครงการ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ เป็นต้น
  • บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องคนพิการ โดยจัดทำเว็บไซต์ เพิ่มข้อมูลเป็นปัจจุบัน จัดส่งวารสาร เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ซึ่งนำเสนอบทความเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น
  • บริการสนับสนุนนักกีฬาพิการ เพื่อการแข่งขันทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ

blog comments powered by Disqus