SDPAWarning: Attempt to modify property of non-object in /home/sdpa2810/domains/sdpa.or.th/public_html/web/components/com_jomcomment/mambots.php on line 123

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok BRT)

AddThis Social Bookmark Button

ข้อสังเกตการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ในโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok BRT)

ณ สถานีนราราม 3 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

โดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ลำดับ

รายการ

ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ

๑.

บันได

มีบันไดธรรมดาขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร สำหรับลงจากสถานี และ มีบันไดเลื่อนขนาดกว้าง ๑.๒ เมตร เพื่อขึ้นสู่ตัวสถานี สำหรับผู้โดยสารทั่วไป รวม ๔ ตัว

ณ จุดเริ่มต้นของบันไดเลื่อน ที่ใช้สำหรับขึ้นสู่ตัวสถานี สำหรับผู้โดยสารทั่วไป เป็นบันไดธรรมดาอีก ๓ ขั้น

การออกแบบราวจับบันไดธรรมดา ไม่ได้ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับติดตั้ง Platform Lift อาจต้องมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถติดตั้งได้

ในชั่วโมงเร่งด่วน หากมีผู้โดยสารพิการที่ใช้รถเข็น ต้องการใช้รถ BRT จะเป็นอุปสรรคขัดขวางกระแสผู้โดยสารที่ต้องการ ลงจากสถานี หรือ ขึ้นจากชานชลาสู่สถานี เนื่องจากบันไดธรรมดามีความแคบมาก กรณีติดตั้ง Platform Lift แล้ว เมื่อคนพิการมาใช้ขึ้น-ลง จะต้องหยุดผู้โดยสารทั่วไปที่ต้องใช้บันไดธรรมดาทั้งหมด

ควรติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้โดยสารพิการที่ใช้รถเข็น สำหรับขึ้น-ลงสถานี ในทุกสถานี หรือสถานีใหญ่ ที่มีพื้นที่ให้ทำได้ หรือ

ติดตั้งบันไดเลื่อนที่มี Option พิเศษ สามารถเชื่อมขั้นบันได ๓-๔ ขั้นเป็นแผ่นเดียว สำหรับยกรถเข็นคนพิการขึ้น-ลงในแนวระนาบได้ หรือ

กทม. ควรประสานหางบประมาณมาติดตั้ง Platform Lift พร้อมเข็มขัดรัดกันตก สำหรับอำนวยความสะดวกผู้โดยสารพิการที่ใช้รถเข็น ในทุกสถานี และให้แล้วเสร็จในวันแรกที่เปิดให้บริการ

การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่คนพิการในการขึ้น-ลงสถานี ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ กทม ควรจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อให้ คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อย่างเป็นอิสระ ในฐานะเท่าเทียมกับลูกค้าคนอื่นๆ ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดระบบอำนวยความสะดวกสำหรับรถโดยสารประจำทางสาธารณะต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

AddThis Social Bookmark Button

ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดระบบอำนวยความสะดวกสำหรับ

รถโดยสารประจำทางสาธารณะต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

รายการ

ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติตามกฎหมาย

เอกสารอ้างอิง

1. ตัวรถโดยสาร

ทุกคัน

- กำหนดให้เป็นรถโดยสารชานต่ำ (low floor)

- ความกว้างสุทธิของประตูไม่น้อยกว่า 90 ซม.

- จัดให้มีทางลาดชนิดเลื่อนเข้าออกได้บริเวณใต้ประตู “ตามรูปหมายเลข 1” ความลาดเอียง1:12 ให้พื้นผิวทางลาดเมื่อเลื่อนออกใช้งานเรียบเสมอทางเข้าจนถึงบริเวณเครื่องล๊อคเก้าอี้เข็นคนพิการบนรถโดยสาร

- จัดให้มีที่นั่งชนิดพับเก็บติดผนังและติดตั้งเครื่องล๊อคเก้าอี้เข็นคนพิการอย่างน้อย 4 ที่นั่ง “ตามรูปหมายเลข 2” บริเวณใกล้ประตูขึ้น-ลงเมื่อพับแล้วความกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม.

- ติดตั้งสัญญาณจอดรถบริเวณใกล้เคียงกับที่จัดที่นั่งสำหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็นคนพิการ ความสูงไม่เกิน 120 ซม. ให้แสดงด้วยเสียงและสัญญาณไฟ

- ติดสัญลักษณ์คนพิการเหนือที่นั่งชนิดพับเก็บแสดงให้ผู้โดยสารทั่วไปทราบว่าเมื่อมีผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้เข็นคนพิการขึ้นมาบนรถโดยสารต้องมีการพับที่นั่ง

- ติดสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและนอกตัวถังรถ

- มีเสียงพูดบอกสถานีถัดไปสำหรับคนพิการทางการมองเห็นและมีอักษรวิ่งบอกชื่อสถานีถัดไปสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534

- ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ.2544

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

AddThis Social Bookmark Button

ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เครือข่ายคนพิการทุกประเภท และผู้ร่วมเสวนา เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ อาคารรัฐสภา อันประกอบด้วยองค์กรด้านคนพิการแต่ละประเภท องค์กรผู้ปกครองคนพิการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ต่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้บรรลุเป้าหมายได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สร้าง "Web Accessibility" สร้างความเท่าเทียม "คนพิการ"

AddThis Social Bookmark Button

แต่คงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้พิการหรือผู้มีปัญหาทางร่างกายในการเข้าถึง เพราะข้อมูลข่าวสารที่มีอย่างล้นหลามในปัจจุบัน เดินสวนทางกับเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามาเพื่อคนอีกกลุ่ม ความไม่เท่าเทียมหรือช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลจึงเกิดขึ้น

เทคโนโลยีขาเทียมและสถานการณ์การวิจัยพัฒนาขาเทียมในประเทศไทย เทคโนโลยีขาเทียมและสถานการณ์การวิจัยพัฒนาขาเทียมในประเทศไทย

AddThis Social Bookmark Button

 

ประเภทขาเทียมตามตำแหน่งของการตัด

 1. ขาเทียมแบบเหนือเข่า (Above Knee Prosthesis) เป็นขาเทียมที่ใช้สำหรับคนพิการตัดขาระดับเหนือเข่า (Above Knee: AK) โดยขาเทียมประเภทนี้มีส่วนประกอบ ได้แก่. soft socket ทำด้วย pelite, เบ้าพลาสติก แบบ hard socket ทำด้วย HDPE, couplinf ทำด้วยอะลูมิเนียม, alignment unit ทำด้วย ABS, ข้อเข่าเทียม, แกนหน้าแข้ง (pylon) ทำด้วย Nylon-6 , และเท้าเทียม
 2. ขาเทียมแบบใต้เข่า (Below Knee Prosthesis) เป็นขาเทียมที่ใช้สำหรับคนพิการตัดขาระดับใต้เข่า (Below Knee: AK) โดยขาเทียมประเภทนี้มีส่วนประกอบ ได้แก่. soft socket ทำด้วย pelite, เบ้าพลาสติก แบบ hard socket ทำด้วย HDPE, couplinf ทำด้วยอะลูมิเนียม, alignment unit ทำด้วย ABS,แกนหน้าแข้ง (pylon)และเท้าเทียม

ประเภทของขาเทียมตามลักษณะแกนของขาเทียม

 1. ขาเทียมแกนนอก (Exoskeleton Prosthesis) เป็นระบบขาเทียมใช้ไม้ หรือโฟมอัดแน่นเป็นแกนขา และหุ้มด้วยพลาสติกเรซิน เพื่อป้องกันการสึกกร่อนและมีความสวยงามคล้ายขาจริง
 2. ขาเทียมแกนใน (Endoskeleton Prosthesis) เป็นขาเทียมใช้แกนขาเป็นโลหะ หรือพลาสติกเป็นแกน นอกจากนี้สามารถใช้งานแบบเปลือย หรือหุ่มด้วยโฟมเพื่อความสวยงานก็ได้

ความแตกต่างของขาเทียมแบบแกนนอก และขาเทียมแบบแกนใน

 1. ขาเทียมแกนนอกจะมีน้ำหนักมากว่าขาเทียมแกนใน โดยเฉพาะวัสดุแกนขาที่ทำจากไม้
 2. ขาเทียมแกนนอกจะใช้ระยะเวลาในการผลิตนานกว่า โดยเฉพาะการแต่งไม้ให้มีรูปทรงที่เหมาะสม กับขา
 3. ความคงทนแข็งแรง ขาเทียมแกนนอกจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าขาเทียมแกนใน
 4. ขาเทียมแกนนอกหากเกิดการแตกหัก หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับส่วนประกอบของขาเทียมส่วนใดส่วนหนึ่งจะต้องผลิตใหม่ทั้งชิ้น เนื่องจากการผลิตเป็นชิ้นส่วนที่ติดต่อกันทุกส่วน ส่วนขาเทียมแกนใน สามารถถอดเปลี่ยนได้ จึงเป็นการลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร

หน่วยงานที่ให้บริการขาเทียมแก่คนพิการ

 1. มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหน่วยงานที่ให้บริการผลิตขาเทียมให้กับคนพิการตัดขา โดยไม่คิดมูลค่า และผลิตกายอุปกรณ์อื่นๆ โดยขาเทียมของมูลนิธิฯเป็นขาเทียมชนิดแกนใน(endoskeletal) เป็นเบ้าประกอบกับอุปกรณ์ปรับแนวและแกนหน้าแข้ง(pylon) ทำด้วยพลาสติกหุ้มแต่งเป็นรูปขาด้วยโฟมแข็ง(rigid foam)และเคลือบหุ้ม(laminate)ด้วย polyester resin หรือ น่องสำเร็จรูปทำจาก polyurethane (P.U.) ทำให้ได้ขาเทียมที่ทำได้รวดเร็วมีน้ำหนักเบาตามแบบของชนิดแกนในแต่แข็งแรงทนทานเหมือนชนิดแกนนอก
 2. ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านร่างกาย รวมทั้งกายอุปกรณ์ ขาเทียม โดยมีโรงเรียนกายอุปกรณ์ซึ่งทางประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งบุคลากรที่มีความชำนาญด้านขาเทียมมาสอน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการออกหน่วยบริการสำหรับคนพิการที่ต้องได้รับขาเทียมตามโครงการต่างๆ
 3. โรงพยาบาลของรัฐ ที่มีหน่วยให้บริการด้านกายอุปกรณ์และแขนขาเทียม เป็นหน่วยให้บริการผลิต และซ่อมแซมขาเทียม ซึ่งจะมีช่างกายอุปกรณ์เป็นผู้จัดทำ
 4. โรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงกลาโหม ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นต้น
 5. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ
 6. โรงพยาบาลเอกชน ที่มีหน่วยให้บริการด้านกายอุปกรณ์และแขนขาเทียม
 7. บริษัทผู้แทนจำหน่าย เช่น บริษัท OTTOBOCK (South East Asia) จำกัด เป็นต้น

เทคโนโลยีขาเทียมในประเทศไทย

 1. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ทำการพัฒนาขาเทียมแบบปรับอัตราหน่วงได้ เป็นการพัฒนาระบบขาเทียมโดยเฉพาะข้อเข่าเทียมที่สามารถปรับอัตราหน่วงของของไหล เพื่อให้การเคลื่อนไหวของข้อเข่าเป็นไปอย่างราบเรียบ
 2. กลุ่มบริการเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาส่วนประกอบต่างๆ ของแขนขาเทียมประกอบด้วย สลักยึด แกนขา ข้อเข่า และมือตะขอ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่ผลิตขาเทียมนำไปผลิตให้กับคนพิการไว้ใช้ ในราคาถูก
 3. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทำการผลิตและทดสอบต้นแบบเท้าเทียมเพื่อใช้ในเชิง สาธารณประโยชน์สำหรับผู้พิการ ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งเป็นการทดลองเพื่อขยายผลจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบเท้าเทียมสำหรับผู้พิการโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป” ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้เป็นส่วนประกอบต่างๆ ในเท้าเทียม การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในออกแบบเท้าเทียม และการนำต้นแบบเท้าเทียมไปทดสอบกับผู้พิการ

เอกสารอ้างอิง

 1. กรมการแพทย์ (2547). แนวทางเวชปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผู้พิการแขนขาขาด. แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย.สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
 2. มูลนิธิขาเทียม (2547). ความรู้เกี่ยวกับขาเทียม. History online: [http://www.prosthesesfoundation.or.th].
 3. ทศพร พิยาชัย(2548). ความรู้เกี่ยวกับขาเทียม . เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชากายอุปกรณ์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 4. ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ(2548). สรุปสถานการณ์ ข้อมูล เรื่องเท้าเทียมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ.

 

หน้า : 4 of 5