SDPAWarning: Attempt to modify property of non-object in /home/sdpa2810/domains/sdpa.or.th/public_html/web/components/com_jomcomment/mambots.php on line 123

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ข้อเสนอแนะในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่

AddThis Social Bookmark Button

เพื่อให้อาคารรัฐสภาใหม่เป็นแบบอย่างในการก่อสร้างอาคารราชการในอนาคต ที่จัดสภาพแวดล้อมให้ทุกคน รวมถึงคนพิการ และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และเป็น ต้นแบบของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ จึงได้นำเสนอข้อเสนอแนะในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ รวม ๕ ประการ ดังนี้ ๑) ให้รัฐสภากำหนดนโยบายอย่างชัดเจนว่า การก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ต้องดำเนินการให้ทุกคน รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทั้งจากอาคาร และบริการสาธารณะของรัฐสภาอย่างเท่าเทียมกัน โดยดำเนินงานก่อสร้าง และจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งภายนอก และภายในอาคารตามรายละเอียดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok BRT)

AddThis Social Bookmark Button

ข้อสังเกตการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ในโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok BRT)

ณ สถานีนราราม 3 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

โดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ลำดับ

รายการ

ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ

๑.

บันได

มีบันไดธรรมดาขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร สำหรับลงจากสถานี และ มีบันไดเลื่อนขนาดกว้าง ๑.๒ เมตร เพื่อขึ้นสู่ตัวสถานี สำหรับผู้โดยสารทั่วไป รวม ๔ ตัว

ณ จุดเริ่มต้นของบันไดเลื่อน ที่ใช้สำหรับขึ้นสู่ตัวสถานี สำหรับผู้โดยสารทั่วไป เป็นบันไดธรรมดาอีก ๓ ขั้น

การออกแบบราวจับบันไดธรรมดา ไม่ได้ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับติดตั้ง Platform Lift อาจต้องมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถติดตั้งได้

ในชั่วโมงเร่งด่วน หากมีผู้โดยสารพิการที่ใช้รถเข็น ต้องการใช้รถ BRT จะเป็นอุปสรรคขัดขวางกระแสผู้โดยสารที่ต้องการ ลงจากสถานี หรือ ขึ้นจากชานชลาสู่สถานี เนื่องจากบันไดธรรมดามีความแคบมาก กรณีติดตั้ง Platform Lift แล้ว เมื่อคนพิการมาใช้ขึ้น-ลง จะต้องหยุดผู้โดยสารทั่วไปที่ต้องใช้บันไดธรรมดาทั้งหมด

ควรติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้โดยสารพิการที่ใช้รถเข็น สำหรับขึ้น-ลงสถานี ในทุกสถานี หรือสถานีใหญ่ ที่มีพื้นที่ให้ทำได้ หรือ

ติดตั้งบันไดเลื่อนที่มี Option พิเศษ สามารถเชื่อมขั้นบันได ๓-๔ ขั้นเป็นแผ่นเดียว สำหรับยกรถเข็นคนพิการขึ้น-ลงในแนวระนาบได้ หรือ

กทม. ควรประสานหางบประมาณมาติดตั้ง Platform Lift พร้อมเข็มขัดรัดกันตก สำหรับอำนวยความสะดวกผู้โดยสารพิการที่ใช้รถเข็น ในทุกสถานี และให้แล้วเสร็จในวันแรกที่เปิดให้บริการ

การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่คนพิการในการขึ้น-ลงสถานี ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ กทม ควรจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อให้ คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อย่างเป็นอิสระ ในฐานะเท่าเทียมกับลูกค้าคนอื่นๆ ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดระบบอำนวยความสะดวกสำหรับรถโดยสารประจำทางสาธารณะต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

AddThis Social Bookmark Button

ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดระบบอำนวยความสะดวกสำหรับ

รถโดยสารประจำทางสาธารณะต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

รายการ

ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติตามกฎหมาย

เอกสารอ้างอิง

1. ตัวรถโดยสาร

ทุกคัน

- กำหนดให้เป็นรถโดยสารชานต่ำ (low floor)

- ความกว้างสุทธิของประตูไม่น้อยกว่า 90 ซม.

- จัดให้มีทางลาดชนิดเลื่อนเข้าออกได้บริเวณใต้ประตู “ตามรูปหมายเลข 1” ความลาดเอียง1:12 ให้พื้นผิวทางลาดเมื่อเลื่อนออกใช้งานเรียบเสมอทางเข้าจนถึงบริเวณเครื่องล๊อคเก้าอี้เข็นคนพิการบนรถโดยสาร

- จัดให้มีที่นั่งชนิดพับเก็บติดผนังและติดตั้งเครื่องล๊อคเก้าอี้เข็นคนพิการอย่างน้อย 4 ที่นั่ง “ตามรูปหมายเลข 2” บริเวณใกล้ประตูขึ้น-ลงเมื่อพับแล้วความกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม.

- ติดตั้งสัญญาณจอดรถบริเวณใกล้เคียงกับที่จัดที่นั่งสำหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็นคนพิการ ความสูงไม่เกิน 120 ซม. ให้แสดงด้วยเสียงและสัญญาณไฟ

- ติดสัญลักษณ์คนพิการเหนือที่นั่งชนิดพับเก็บแสดงให้ผู้โดยสารทั่วไปทราบว่าเมื่อมีผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้เข็นคนพิการขึ้นมาบนรถโดยสารต้องมีการพับที่นั่ง

- ติดสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและนอกตัวถังรถ

- มีเสียงพูดบอกสถานีถัดไปสำหรับคนพิการทางการมองเห็นและมีอักษรวิ่งบอกชื่อสถานีถัดไปสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534

- ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ.2544

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

AddThis Social Bookmark Button

ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เครือข่ายคนพิการทุกประเภท และผู้ร่วมเสวนา เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ อาคารรัฐสภา อันประกอบด้วยองค์กรด้านคนพิการแต่ละประเภท องค์กรผู้ปกครองคนพิการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ต่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้บรรลุเป้าหมายได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สร้าง "Web Accessibility" สร้างความเท่าเทียม "คนพิการ"

AddThis Social Bookmark Button

แต่คงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้พิการหรือผู้มีปัญหาทางร่างกายในการเข้าถึง เพราะข้อมูลข่าวสารที่มีอย่างล้นหลามในปัจจุบัน เดินสวนทางกับเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามาเพื่อคนอีกกลุ่ม ความไม่เท่าเทียมหรือช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลจึงเกิดขึ้น

หน้า : 4 of 5