SDPAWarning: Attempt to modify property of non-object in /home/sdpa2810/domains/sdpa.or.th/public_html/web/components/com_jomcomment/mambots.php on line 123

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ศาลสั่ง กทม. สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ทุกสถานีบีทีเอส

AddThis Social Bookmark Button

คนพิการเฮ! ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน กทม. ละเลย ก.ม.อำนวยความสะดวกคนพิการ นาน 6 ปี สั่งผู้ว่าฯ กทม.เร่งจัด ให้ผู้ทุพพลภาพใช้บีทีเอสได้ทุกสถานีใน 1 ปี "สุภรธรรม" เตรียมนำคำสั่งศาลหารือระบบมวลชนอื่น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการ

แนวทางการพัฒนาบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ปี 2554 – 2558

AddThis Social Bookmark Button

คนพิการ กับ การพัฒนาบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง

และบริการเพื่อสังคม ปี 2554 - 2558

โดย พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย..........................................................................................................................................................

ในการระดมความเห็น เรื่อง แนวทางการพัฒนาบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ปี 2554 – 2558 โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) มูลนิธิพัฒนา
คนพิการไทยได้นำเสนอความเห็นเพื่อสนับสนุนให้ “คนพิการ” เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้

1. การกำหนดขอบเขตของบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน

บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน หมายความ ว่าการบริการการสื่อสารทางไกลในทุกรูปแบบ (วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ )อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง เป็นธรรม ทันสมัย และเป็นสากล โดยคนทุกกลุ่ม รวมถึง ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการบริการอุปกรณ์ปลายทาง ซอฟต์แวร์ ส่วน ประกอบอื่นๆ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล รวมถึง สถานที่บริการหรือติดต่อประสานงานซึ่งออกแบบอย่างเป็นธรรมให้ทุกคน รวมถึงคนพิการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปประเด็นการประชุมหารือแนวทางให้คนพิการมีส่วนร่วมพิจารณาการก่อสร้างสนามกีฬา

AddThis Social Bookmark Button

สรุปประเด็นการประชุมหารือ

แนวทางให้คนพิการมีส่วนร่วมพิจารณาการก่อสร้างสนามกีฬา

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

*************************

สรุปรายงานของผู้เกี่ยวข้อง

๑. การกีฬาแห่งประเทศไทย รายงานว่า

๑.๑ ปัจจุบันได้ถ่ายโอนการรับผิดชอบดูแลสนามกีฬาเดิมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐในจังหวัดต่างๆ แล้ว

๑.๒ สถานการณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการประจำสนามกีฬาปัจจุบันได้จัดเตรียมแล้วตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

๒. กรมพลศึกษา รายงานว่า

๒.๑ สถานการณ์สนามกีฬาที่กรมพลศึกษารับผิดชอบดูแลอยู่ ได้แก่ สนามกีฬาแห่งชาติ(ปทุมวัน) และ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ปทุมธานี) ซึ่งทั้งสองแห่งมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการแล้วตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด ปัจจุบันในสนาม
ศุภชลาศัยมีห้องพักสำหรับนักกีฬาคนพิการ จำนวน ๒ ห้อง พักได้ห้องละ ๒๐ คน

๒.๒ กรมพลศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลและอำเภอ

๒.๓ กรมพลศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติและอาคารฝึกอบรบ, อาคารศูนย์อนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติ และอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์เก็บตัวสำหรับนักกีฬา
คนพิการ

๒.๔ มีมติคณะรัฐมนตรีให้สำรวจสนามกีฬาที่อยู่ในความผิดชอบของกรมพลศึกษา ได้แก่ สนามกีฬาอำเภอประมาณ ๖๐๐ กว่าแห่ง และสนามกีฬาตำบลประมาณ ๗๐๐ กว่าแห่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง ลักษณะ ขนาดและคุณสมบัติของประตูรถ ทางลาด เครื่องยกหรือเครื่องอุปกรณ์อื่น

AddThis Social Bookmark Button

ร่าง

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง ลักษณะ ขนาดและคุณสมบัติของประตูรถ ทางลาด เครื่องยกหรือเครื่องอุปกรณ์อื่น

ที่มีไว้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ

(ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2553)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความใน (3) ของข้อ 1 ทวิ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (.. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ..2522 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (..2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ..2522 และเพื่อให้รถที่จะมีไว้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ มีลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของประตู ทางลาด เครื่องยกหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นมีความเหมาะสม และความปลอดภัยในการใช้งาน อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลสำรวจบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่แอร์พอร์ตลิงค์

AddThis Social Bookmark Button

ผลสำรวจบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่แอร์พอร์ตลิงค์

โดย เสาวลักษณ์ ทองก๊วย และธีรยุทธ สุคนธวิท

..........................................................................................................................................................

องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยการนำของ นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย หัวหน้าสำนักงานองค์การฯ ได้ไปใช้บริการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ แอร์พอร์ตเรลลิงก์ หรือ แอร์พอร์ตลิงก์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ผลสำรวจการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของคนพิการ มีดังต่อไปนี้

 1. คนพิการไม่สามารถใช้งานและเข้าถึงได้จริง ถึงจะพอใช้ได้บ้างแต่ก็ลำบากมาก เพราะขาดกลไกการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ เนื่องจากมีจุดเชื่อมต่อกับบีทีเอสที่พญาไทเท่านั้น แต่คำถามสำคัญ คือ ผู้โดยสารพิการจะมาใช้บริการได้อย่างไร ในเมื่อระบบทุกอย่างกระจุกตัวอยู่ที่ใจกลางเมือง และไม่มีการเชื่อมต่อที่ต่อเนื่อง การที่คนพิการเดินทางจากบ้านโดยรถแท๊กชี ไปลงที่สถานีบีทีเอสพญาไท เพื่อขึ้นแอร์พอร์ตลิงค์ไปสุวรรณภูมิ ไม่ได้ช่วยให้ประหยัดเงินและประหยัดเวลาใด ๆ เลย ลองทำดูแล้วโดยเปรียบเทียบกัน สุดท้ายแท๊กซีก็สะดวกที่สุดอยู่ดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้า : 1 of 5

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »